84915191501.png

tin t?cnews
xem thêm >>
  • Tin t?c Hapoin
  • Th?ng tin doanh nghi?p
  • Ho?t ??ng c?ng ích
gi?i thi?uabout us

T?p ?oàn Hapoin ???c thành l?p vào tháng 11 n?m 1999, v?i t?ng c?ng ty t?i thành ph? Th??ng H?i cùng các chi nhánh t?i Tham Quy?n, Hongkong, Tokyo và Hà N?i. Hapoin lu?n n? l?c mang ??n nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n trên th? gi?i, nh?ng thi?t b? ch? t?o trong phan khúc cao c?p, thi?t b? ?o l??ng v?i ?? chính xác cao, v?t li?u s?n xu?t quan tr?ng,...

xem thêm >>

Copyright ? 1999-2017 Hapoin Enterprise 沪 ICP 备 11051220 号 govicon.png沪公网安备 31010502002237号 All Rights Reserved6361965666700518682694613.png

安庆仍商影视文化发展公司